Програм за фарми и млекари

Тарко 2002А

Благо алкално средство за чистење и одмастување во млекарството...

 

 

 

 

Повеќе

Тарко Фикс

Високо концентрирано кисело средства за одстранување на минерални наслаги...

 

 

 

 

Повеќе

Тарко Супер

Благо алкално средство за чистење и одмастување...

 

 

 

 

 

Повеќе

Тарко 2000

Алкално средство за одмастување и чистење...

 

 

 

 

 

 

Повеќе

Тарко Инхибитор Ап

Kисело средства за одстранување воден камен...

 

 

 

 

 

Повеќе

XYLOQUAT

Средството се користи за дезинфекција на сите видови работни површини без обзир на материјалот од кој се направени...

 

 

 

Повеќе