Програма за градежни машини

Еко Сет

Средството е наменето за брза санација од излевање на нафта и нафтени деривати...

 

 

 

 

 

Повеќе

Тарко 2000

Алкално средство за одмастување и чистење...

 

 

 

 

 

Повеќе

Тарко Еп

Производ за апсорбирање на масло, нафта и нафтени деривати на суви површини...

 

 

 

 

Повеќе

Тарко Инхибитор Ап

Kисело средства за одстранување воден камен...

 

 

 

 

 

Повеќе

Тарко Теер

Средство за чистење мазут и на природни и вештачки смоли...

 

 

 

 

 

Повеќе

UNI Safe Plus

Средства за брза еко санација и заштита на животна околина...

 

 

 

 

 

 

Повеќе

Тарко 80

Алкално средство за чистење и одмастување...

 

 

 

 

 

 

 

Повеќе

Тарко Амин

Алкално средство за одмастување и чистење...

 

 

 

 

 

Повеќе

Тарко Фикс

Високо концентрирано кисело средства за одстранување на минерални наслаги...

 

 

 

 

 

Повеќе

Тарко Супер

Благо алкално средство за чистење и одмастување...

 

 

 

 

 

Повеќе

Тирох

Остранувач на рѓа...

 

 

 

 

 

 

 

Повеќе